Activiteiten

[English version available]

[Laatste oproep tot bijdragen]

VAL-symposium 2019

22 november 2019, KU Leuven

(deadline 12 oktober 2019)

De voorbije jaren is het literatuurwetenschappelijke veld in Vlaanderen sterk geïnternationaliseerd, niet het minst door de toegenomen rekrutering van buitenlandse academici. Daarbij komt de verdere professionalisering van de doctoraatsopleidingen en de uitgebreide ondersteuning van jonge onderzoekers in het kader van lokale doctoral schools en internationale doctoraatsseminaries. In deze nieuwe constellatie wil de Vlaamse Vereniging voor Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap nog sterker inzetten op wat ze als haar kerntaak beschouwt, namelijk het samenbrengen van literatuurwetenschappers die in Vlaanderen en Brussel actief zijn – rond thema’s die hen aanbelangen en over de grenzen van taalgebieden, generaties en campussen heen. Dit gebeurt vanaf 2019 in een vernieuwde formule: een jaarlijks symposium dat een forum (en de nodige netwerkgelegenheid) wil bieden aan individuele onderzoekers én aan onderzoeksgroepen.

Het VAL-symposium ‘nieuwe stijl’ vindt dit jaar plaats op vrijdag 22 november, met de KU Leuven als gastinstelling. De plenaire sessie in de voormiddag staat in het teken van specifieke methodologische kwesties (zie infra) en biedt de onderzoeksgroepen van de verschillende universiteiten de mogelijkheid om over het thema van gedachten te wisselen. De voertaal van deze plenaire sessie is Nederlands, maar tussenkomsten in andere talen zijn uiteraard mogelijk.

Na de lunchpauze krijgen individuele onderzoekers de kans om hun onderzoek voor te stellen aan collega’s en experts van uiteenlopende achtergronden. In presentaties van telkens 20 minuten stellen ze de inhoud van hun onderzoek voor en worden vragen, problemen en uitdagingen aangekaart die in de loop van het onderzoek (kunnen) opduiken. We verwelkomen uitdrukkelijk invalshoeken en methodes uit alle mogelijke taalgebieden, literaire tradities (Europese, Slavische, Amerikaanse, Afrikaanse, Aziatische, enz.) en periodes (van de oudheid tot heden). Presentaties worden in het Nederlands, Engels, Frans of Duits gehouden. Deze bijdragen kunnen al of niet aansluiten bij het thema van de dag.

Bijdragen die aansluiten bij het thema van de plenaire sessie (zie infra), komen in aanmerking om gepubliceerd te worden in de thematische sectie van het Cahier voor Literatuurwetenschap, het peer-reviewed tijdschrift van de VAL (uitgegeven onder het Ginkgo-label bij Academia Press). Andere, niet aan het thema gerelateerde bijdragen komen in aanmerking voor opname in de niet-thematische sectie van het CLW.

Aanmelding voor onderzoeksgroepen: als gedelegeerde van een onderzoeksgroep stuur je ten laatste op zaterdag 12 oktober 2019 een summiere beschrijving van het profiel en de zwaartepunten van je groep naar symposium@vval.be, samen met een tentatieve lijst van onderzoekers die zullen deelnemen aan de plenaire sessie in de voormiddag (idealiter zowel predocs en postdocs als professoren). In het registratiebericht vermeld je tevens of de onderzoeksgroep en/of haar individuele leden hun onderzoek wensen voor te stellen in het kader van een postersessie.

Aanmelding voor individuele onderzoekers: stuur ten laatste op zaterdag 12 oktober 2019 je abstract (max. 300 woorden) naar symposium@vval.be, met vermelding van je vakgebied en de fase waarin je onderzoek zich bevindt. Geïnteresseerden die de VAL-onderzoeksdag graag willen bijwonen (zonder presentatie/abstract), kunnen zich eveneens via dit e-mailadres aanmelden (vóór vrijdag 15 november). Er dient geen inschrijvingsgeld betaald te worden; wel vragen we aan alle deelnemers om – indien zij dit nog niet zijn – lid te worden van de VAL

.

[Nederlandse versie hier te lezen]

[Final Call for Papers]

VAL Symposium 2019

November 22, 2019, University of Leuven

(deadline October 12, 2019)

In recent years, the field of literary studies in Flanders has become increasingly international, not least due to the growing influx of foreign academics. Another notable development in the field has been the professionalization of PhD programmes, as is evident from the extensive support offered to junior researchers within the framework of doctoral schools and international PhD seminars. In this new constellation, the Flemish Association for Literary Theory and Comparative Literature (VAL) wishes to focus even more strongly on what it regards as its core task, namely bringing together – across linguistic, generational and institutional divides – literary scholars who are active in Flanders and Brussels and inviting them to convene around themes of common interest. Starting from 2019, the VAL will pursue its principal mission by setting up an annual symposium that will serve as a discussion and network platform for both individual researchers and research groups.

The first edition of the new-style VAL symposium will take place on Friday November 22, 2019 at the Arts Faculty of KU Leuven. The plenary session (before noon) will be dedicated to specific methodological issues (see below) and will provide research groups from different universities with the opportunity to exchange insights and views on the proposed topic. The working language of this plenary session will be Dutch (but interventions and contributions in other languages are equally welcome).

After lunch, literary scholars will have the opportunity to present their research to both junior and senior researchers and experts from various literary backgrounds. In short presentations (20 minutes each), they will be able to present the content and current state of their projects and raise any questions and problems related to their research. We explicitly welcome perspectives and methods from all possible language fields, literary traditions (European, Slavic, American, African, Asian, etc.) and periods (from antiquity to the present). Presentations will be held in Dutch, English, French or German.

Contributions that tie in with the theme of the plenary session are eligible to be published in the special issue section of Cahier voor Literatuurwetenschap (CLW), the peer-reviewed journal of the VAL (published under the Ginkgo label by Academia Press). Other contributions can be submitted for publication in the non-thematic section of CLW.

Registration for research groups: as the delegate of a research group, you are expected to send a brief description of the profile and focal points of your group to symposium@vval.be before Saturday, October 12, 2019, at the latest, along with a tentative list of researchers who will participate in the plenary session in the morning (ideally both PhD students, postdocs and professors). Upon registration, you will also be asked to indicate whether your research group and/or its individual members would like to present their research as part of a poster session.

Registration for individual researchers: please send your abstract (max. 300 words) to symposium@vval.be before Saturday October 12, 2019, indicating your field of research and the current stage of your research. Those researchers interested in attending the VAL symposium without presenting may also confirm their presence at this email address (before Friday 15 November 2019). No registration fee is required. However, we do ask that all participants have a VAL membership at the date of the symposium.